ÖZEL VİTALE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ PERSONEL-ADAY PERSONELE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi (“Vitale Hastanesi”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. İşbu bilgilendirme, Vitale Hastanesi’nin Kanun kapsamında Personel’ine (Stajyerleri de kapsamaktadır.) /Aday Personel’ine (Aday Stajyer’leri de kapsamaktadır.) yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI ve İŞLENMESİNİN AMAÇLARI

Bu kapsamda başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
• Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, Doğum yeri ve tarihiniz, Medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik kartı ya da ehliyet fotokopiniz, Askerlik durumunuz, Sigorta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz, Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, İş ilişkisini değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, Çalışma bilgileriniz ve eğitim bilgileriniz, İş ilişkisinin kurulması, 4857 sayılı İş Kanunu m. 75’ten kaynaklanan yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, çalışan personelin resmi ve idari işlerinin yürütülmesi amacıyla.
• Banka hesap numaranız, kredi kartı bilginiz, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, icra takibi bilgileriniz, Maaşların ödenebilmesi ve maaş haczi durumunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla.
• Kan grubunuz, boy ve kilonuz, engel durumunuz ve gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gereği olarak periyodik muayene, tıbbi teşhis ve tedavi amacıyla işyeri hekimlerince, acil tıbbı müdahalelerde bulunabilmesi ve 4857 sayılı İş Kanunu m. 75’ten kaynaklanan yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla.
• Hastanemizde çalışma sırasında denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız, İşyeri güvenliğinin sağlanabilmesi, mesai saatlerinin kontrol edilebilmesi amacıyla.
• Adli sicil kaydı bilgileriniz. 4857 sayılı İş Kanunu m. 75’ten kaynaklanan yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla.
• Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla.
• Eş ve çocuklara ilişkin ad-soyad ile TC kimlik numaraları(AGİ Formu), 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla.
• Referans bilgileriniz. İşe alım sürecinde referans araştırmalarının yapılması ve iş başvuru sürecinde beyan edilen bilgilerin doğrulanması amacıyla. Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Vitale Hastanesi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve kuruma bağlı alt birimler,
• İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü,
• Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
• İŞKUR,
• Vergi Dairesi,
• Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
• T.C. Mahkemeleri/Savcılık gibi adli makamlar,
• Noter,
• Eğitim ve Danışmanlık Firması,
• Özel Sigorta Şirketleri,
• İl/İlçe Jandarma Komutanlığı,
• PTT,
• Noter,
• TUİK,
• İş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
• Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
• Gerektiği durumlarda Vitale Hastanesi adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmaları,
• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları,
ile kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi kariyer siteleri, hastane web sitesi, İŞKUR resmi sitesi, yazılı ve elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formu, mail, elden belge beyanı, çalışma belgesi, çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ve Vitale Hastanesi’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Vitale Hastanesi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

• Açık rızanız,
• Açık rızanıza ihtiyaç duyulmayan haller;
• 4857 sayılı İş Kanunu,
• 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu,
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
• Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik,
• 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu,
• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
• Özel Hastaneler Yönetmeliği,
• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
• Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan kişi olmanız halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• İş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
• Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Vitale Hastanesi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ayrıca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. Vitale Hastanesi, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vitale Hastanesi’ne iletmeniz durumunda hastanemiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Vitale Hastanesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı KVKK’ nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.vitalehastanesi.com” web adresindeki “ÖZEL VİTALE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU” nu doldurarak aşağıdaki yöntemler aracılığıyla iletebilirsiniz.

ÖZEL VİTALE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ A.Ç.S. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

BAŞVURU YÖNTEMİ Yazılı Olarak Başvuru E-Posta Yoluyla
BAŞVURU ADRESİ Kanal Mah. Halide Edip Cad. Vitale Hastanesi sitesi No:5 ANTALYA kvkk@vitalehastanesi.com
BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BİLGİ Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır, bu ifadenin yapılmaması durumunda talep işleme alınmayacaktır.
Not: Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler talep edilebilir.
E-Posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır, bu ifadenin yapılmaması durumunda talep işleme alınmayacaktır.
Not: Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler talep edilebilir.
İşletmemize kayıt için daha önceden vermiş olduğunuz e-posta adresi üzerinden talep yapmanız kimlik tespitini hızlandıracaktır.